ČASTÉ OTÁZKY

Potrebujete viac informácií?

Čo je to platforma FLEIGATE a komu je určená?

Platforma FLEIGATE je elektronická platforma slúžiaca na vytvorenie virtuálneho priestoru určeného na vyhľadávanie záujemcov o prevod kontraktov na poskytovanie podporných služieb medzi poskytovateľmi podporných služieb.

Platforma Flexigate nie je určená na zadávanie a realizáciu prevodu kontraktov v informačných systémoch prevádzkovateľa prenosovej sústavy (PPS) a s tým spojené finančné vysporiadanie zmluvných strán. Platforma Flexigate však umožňuje poskytovateľom podporných služieb dať si vzájomne na vedomie záujem o prevod kontraktov a vytvoriť tak príležitosť na realizáciu následného prevodu kontraktov v informačnom systéme prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

Aké sú výhody používania platformy FLEXIGATE?

Platforma FLEXIGATE umožňuje nájsť protistranu na prevod kontraktu spomedzi všetkých zúčastnených poskytovateľov PpS súťažným postupom t. j. formou aukcie, pričom hodnota prevádzaného kontraktu môže byť odlišná od zmluvnej ceny kontraktu s PPS. Rozdiel medzi zmluvnou cenou kontraktu s PPS a hodnotou prevádzaného kontraktu predstavuje kladnú alebo zápornú platbu za prevod, ktorá je vzájomne medzi protistranami vysporiadaná. To umožňuje v čase prudkého nárastu cien silovej elektriny, keď sa dlhodobé kontrakty PpS stávajú pre určité typy výrobných zdrojov nerentabilné, previesť takéto kontrakty na iného prevádzkovateľa PpS. Výhodou platformy FLEXIGATE je aj možnosť nákupu kontraktu od iného poskytovateľa PpS v prípade voľnej flexibility (napr. neúspech vo výberovom konaní).

Ako funguje platforma FLEXIGATE?

Proces začína vytvorením aukcie, do ktorej protistrany anonymne zadávajú svoje ponuky. Po uplynutí času na podávanie ponúk zakladateľ aukcie vyhodnotí a uzavrie aukciu, čím je proces vzájomného vyhľadania záujemcov o prevod kontraktu prostredníctvom platformy FLEXIGATE ukončený, dochádza k vygenerovaniu obchodu a súčasne sa protistranám vzájomne odkryje ich identita. Následne protistrany založia resp. potvrdia v informačnom systéme PPS prevod kontraktu štandardným spôsobom. Po realizácii prevodu kontraktu sa protistrany medzi sebou vzájomne vysporiadajú, a to na základe reportu, ktorý platforma FLEXIGATE sprístupní či už na dennej, týždennej, mesačnej, prípadne ročnej báze. K vysporiadaniu protistrán dochádza mimo platformy FLEXIGATE, pričom protistrany môžu na vysporiadanie využiť Rámcovú zmluvu, ktorej vzor je k dispozícii v dokumentácii na týchto stránkach. Na vylúčenie pochybností, vygenerovanie obchodu na platforme FLEXIGATE sa nepovažuje za uzavretie zmluvného vzťahu na prevod kontraktu a nezakladá právny nárok protistrany ako úspešného predkladateľa ponuky na uzavretie zmluvného vzťahu so zakladateľom aukcie a naopak. Akékoľvek zmluvné vzťahy medzi protistranami na prevod kontraktov nie sú predmetom, ani účelom platformy FLEXIGATE.

Akým spôsobom prebieha vyhodnotenie aukcie?

Aukciu vyhodnocuje Vyhlasovateľ aukcie sám potvrdením vyhovujúcich ponúk, pričom platforma FLEXIGATE žiadnym spôsobom nekontroluje ekonomickú optimalizáciu akceptovaných ponúk. Vyhlasovateľ aukcie tak môže uprednostniť síce o niečo finančne nevýhodnejšiu, zato však objemovo väčšiu ponuku pred ekonomicky výhodnejším variantom vyskladania malých ponúk, čím bude následné zadávanie prevodu kontraktu v informačnom systéme PPS jednoduchšie a rýchlejšie.

Aký mechanizmus vyhodnotenia ponúk je na platforme FLEXIGATE aplikovaný?

Všetky ponuky sú vyhodnocované mechanizmom Pay as bid.

Aké aukcie platforma FLEXIGATE podporuje?

Predaj kontraktu (existujúci kontrakt s PPS)­
Nákup kontraktu (existujúci kontrakt s PPS)­

Aké typy kontraktov podporných služieb platforma FLEXIGATE podporuje?

Prostredníctvom platformy FLEXIGATE je možné vyhľadávať záujemcov o prevod štandardných kontraktov typu FCR, aFRR+, aFRR-, mFRR+ a mFRR-. Osobitné kontrakty typu TRV3MIN+ a TRV3MIN- podporené nie sú.

Ako sú nastavené termíny na podávanie ponúk a termíny viazanosti ponúk?

Termín uzávierky podávania ponúk a termín viazanosti ponúk (lehota na vyhodnotenie aukcie) určuje zadávateľ aukcie, pričom oba termíny musia rešpektovať minimálne časy pred začiatkom prvej hodiny, ktorej sa týka obdobie aukcie. Termín viazanosti ponúk nesmie byť  kratší ako 120 minút od začiatku prvej hodiny obdobia aukcie. Termín uzávierky podávania ponúk nesmie byťí kratší ako 30 minút od termínu viazanosti ponúk.

Je možné v rámci aukcie ponúkať aj objemovo nedeliteľný výkon?

Áno, platforma FLEXIGATE podporuje ako objemovo deliteľné, tak aj objemovo nedeliteľné ponuky. Dôležite však je, že bez ohľadu na zvolenú deliteľnosť je ponúkané množstvo v aukcii konštantné v čase daného pásma (tzn. nie je možné nastaviť rôzne množstvo pre rôzne časové intervaly). Napr. v prípade pásma „pracovná noc“ bude ponúkaný výkon konštantný od 00:00 do 06:00 a od 22:00 do 24:00 vo všetkých pracovných dňoch daného obdobia.

Je dovolené pri vyhodnocovaní aukcie prekročiť dopytovaný objem?

Áno, Vyhlasovateľ aukcie môže pri vyhodnocovaní aukcie potvrdiť väčší objem ponúk ako bol jeho dopytovaný objem. Takéto prekročenie má zmysel pri nedeliteľných ponukách, keď môže byť výhodnejšie vyhodnotiť vyšší objem ako bol dopytovaný objem aukcie (napr. dopytovaný objem 10 MW, prvá ponuka 5 MW nedeliteľná, druhá ponuka 6 MW nedeliteľná).

Ako prebieha finančné vysporiadanie medzi dvoma subjektami?

Vzájomné finančné vysporiadanie medzi protistranami prebieha individuálne na základe zmluvného vzťahu týchto protistrán. Prevádzkovateľ platformy ponúka protistranám možnosť využiť vzorový návrh rámcovej zmluvy o podmienkach prevodu kontraktov a finančnom vysporiadaní, ktorý je k dispozícii v dokumentácii, jeho použitie však nie je povinné. Protistrany sa môžu dohodnúť na individuálnych podmienkach tejto zmluvy, prípade dohodnúť inú, vzájomne vyhovujúcu úpravu práv a povinností a finančného vysporiadania.

Ako bude zabezpečené, aby protistrany nemohli vzájomne realizovať prevod bez uzatvorenej bilaterálnej rámcovej zmluvy?

Platforma FLEXIGATE umožní poskytovateľom PpS podávať ponuky len do aukcií, ktorých vyhlasovateľ má so záujemcom o predloženie ponuky vzájomne uzatvorený zmluvný vzťah, ktorého existenciu preukáže prevádzkovateľovi platformy. Preukázanie existencie zmluvného vzťahu je možné nahradiť predložením čestných prehlásení obidvoch strán, že medzi sebou môžu uzatvárať prevody kontraktov a majú vzájomne upravený spôsob finančného vysporiadania. Na maximalizáciu využitia potenciálu platformy FLEXIGATE je preto nevyhnutné, aby poskytovatelia uzatvorili bilaterálne rámcové zmluvy (prípadne predložili čestné prehlásenia) s čo najväčším počtom poskytovateľov PpS.

Aké údaje platforma FLEXIGATE zverejňuje a kto má prístup k zverejneným dátam?

Platforma FLEXIGATE zverejňuje iba štatistické údaje o počte a type Účastníkov platformy, počte vyhlásených aukcií, počte vyhodnotených aukcií, počte a objeme zrealizovaných obchodov. Prihláseným poskytovateľom PpS sú navyše anonymne sprístupnené výsledky aukcií.

Aká je výška poplatku na platforme FLEXIGATE?

Rozlišujú sa dva typy poplatkov, a to poplatok za prístup na platformu FLEXIGATE a poplatok za transakciu. Poplatok za prístup je rovnaký pre všetkých účastníkov. Poplatok za transakciu predstavuje variabilný poplatok v závislosti od finančnej hodnoty transakcie vyjadrený percentuálnym bodom z finančnej hodnoty tejto transakcie. Detailný výpočet je uvedený v cenníku zverejnenom na webom sídle platformy FLEXIGATE.

Nenašli ste odpoveď?

Neváhajte nás kontaktovať.

Dina Lašová

Všeobecné kontakty

Zuzana Švédová

Lukáš Melichar

Podpora používateľov
(8- 16 h)

Samuel Šárpataky

Podpora používateľov
(8- 16 h)