REGISTRÁCIA

Vstúpte s nami jednoducho na sekundárny trh s PpS

Uzatvorenie zmluvy

Spoločne uzatvoríme Zmluvu o používaní platformy FLEXIGATE. Aby sme vedeli, že ste poskytovateľom PpS pre SEPS, potrebujeme od vás vyplnené Čestné prohlásenie poskytovateľa PpS. Zmluvu je potrebné vyplniť, podpísať a vo dvoch vyhotoveniach zaslať poštou spolu s Čestným prehlásením na adresu POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., Rybná 14, 110 05 Praha 1.

01
02

Registrácia organizácie

Podmienkou vstupu je registrácia organizácie predložením vyplnenej Žiadosti o registráciu spoločnosti do platformy FLEXIGATE.

Registrácia používateľov do Plus4U

Pred vstupom do platformy je nutná registrácia identity jednotlivých používateľov organizácie do služby Plus4U. Registrácia jednotlivých používateľov je dostupná na adrese https://www.plus4u.net/cs/

03
04

Registračné číslo

Po registrácii prostredníctvom služby Plus4U je užívateľovi vygenerované registračné číslo (ďalej len „UID“), ktoré ho identifikuje v procese priradenia ku konkrétnemu poskytovateľovi PpS.

UID je potrebné uviesť do Žiadosti o založenie účtu do platformy FLEXIGATE.

Registrácia používateľov do platformy

Registrácia jednotlivých používateľov sa realizuje vyplnením Žiadosti o založenie užívateľského účtu do platformy FLEXIGATE.

Každý aktívny užívateľ predkladá samostatný formulár.

05
06

Zaslanie dokumentov

Vyplnené a podpísané formuláre (Žiadosť o registráciu do platformy FLEXIGATE, Žiadosť o založenie uživatelského účtu do platformy FLEXIGATE) odošlite naskenované na adresu flexigate@pxe.cz.

Zmluvu o používaní platformy FLEXIGATE vo dvoch vyhotoveniach zašlite na adresu POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., Rybná 14, 110 05 Praha 1.

Čestné prehlásenia

Platforma FLEXIGATE umožňuje poskytovateľom PpS podávať ponuky len do aukcií, ktorých vyhlasovateľ má so záujemcom o predloženie ponuky vzájomne uzatvorený zmluvný vzťah. Vzor Rámcovej zmluvy o podmienkach prevodu kontraktov a finančnom vysporiadaní je k dispozícii v Dokumentácii. Existenciu tohto zmluvného vzťahu preukážu obe zmluvné strany zaslaním podpísaného čestného prehlásenia (každý za svoju stranu) na adresu flexigate@pxe.cz.

07

Prihlásenie do platformy

Používateľ sa po úspešnej registrácii prihlási do platformy FLEXIGATE prostredníctvom Plus4U identity, kde zadá rovnaké prístupové údaje ako zadal v registrácii do Plus4U. O úspešnej registrácii vás budeme informovať emailom.  

Detailný opis registrácie vrátane pozastavenia registrácie organizácie z dôvodu pozastavenia činnosti, zmena údajov organizácie, zrušenie registrácie organizácie sú podrobne opísané vo všeobecných obchodných podmienkach.